تراکم اندیشه‌ها

از خواب چهل‌ساله‌ی خود پاشده‌ام

دوستش داری. خیلی زیاد. برایش یک کادوی قیمتی با تمام عشق و احساست خریده‌ای و لحظه‌ی تقدیم‌کردنش از چشم‌هایت قلب می‌جهد بیرون. 
کادو را از دستت می‌گیرد، خونسرد و بی هیچ حسی، از همانجا با یک پرتاب سه امتیازی، می‌اندازتش توی سطل آشغال.
به اندازه‌ی همان لحظه، شوکه و عصبی‌ام.

عنوان: قیصر 
Designed By Erfan Powered by Bayan